top of page

Õiguskindlus kinnisvara müügilepingutes ning vajalikud õppetunnid

 

Sissejuhatus:

JuristOnline.ee selgitab, et kinnisvara müügilepingud on olulised tehingud, mis nõuavad põhjalikku läbimõtlemist ja tähelepanu detailidele. Eelnevalt mainitud juhtum kinnitab, et tagasiostuõigus võib muuta kinnisvara müügitehingu oluliselt keerulisemaks ning viia õiguslikesse vaidlustesse. Sellest juhtumist saame õppida mitmeid olulisi õppetunde, mis aitavad tagada õiguskindluse kinnisvara müügilepingutes.

  1. Selged lepingu tingimused: Müügilepingu tingimused peaksid olema selged, täpsed ja üheselt mõistetavad. Erilist tähelepanu tuleb pöörata tagasiostuõigusega seotud tingimustele, et vältida tulevikus tõlgendamisraskusi ja vaidlusi.

  2. Põhjalik õiguslik nõustamine: Kinnisvara müügilepingute koostamisel ja läbirääkimistel on soovitatav kaasata pädev JuristOnline.ee jurist, kes tunneb kinnisvaraõigust ja suudab tuvastada potentsiaalseid riske ning tagada kõigi osapoolte huvide kaitse.

  3. Notari roll ja kohustused: Tehingu tõestamisel on notaril oluline roll, kuna tema kinnitus annab tehingule õigusliku kehtivuse. Notar peab täitma oma ametikohustusi hoolikalt ja tagama, et tehingu tingimused on selgelt esitatud.

  4. Põhjalik eeltöö: Kõik osapooled peavad pühendama aega eeltööle, sealhulgas kinnisvara tausta uurimisele ja võimalikele õiguslikele tagajärgedele mõtlemisele. See aitab vältida ootamatuid üllatusi ja tagab sujuva tehinguprotsessi.

  5. Õiguskaitse tagamine: Kui müügitehingus lepingulisi tingimusi rikutakse, peab kahju kannatanud osapool tagama õiguskaitse oma õiguste kaitseks. Oluline on teadvustada, millised õiguslikud vahendid on saadaval ja milliseid nõudeid saab esitada vastutavate isikute vastu.

Kokkuvõtvalt, kinnisvara müügilepingud võivad olla keerulised ning tagasiostuõigus on vaid üks näide aspektist, mis võib tuua kaasa õiguslikke vaidlusi ja riske. Oluline on olla valmis ning teadlik võimalikest õiguslikest tagajärgedest, et vältida tulevikus probleeme. Läbimõeldud ja põhjalikult koostatud müügileping koos õigeaegse õigusliku nõustamisega aitab tagada õiguskindluse ja kaitseb kõigi osapoolte huve kinnisvara tehingutes.

Tähelepanuväärne õiguslik lahing ehk hagi esitamine notari vastu

Ühe kinnisasja müügilepinguga seotud juhtumi näitel vaatleme olukorda, kus müügilepingus sätestatud tagasiostuõigus tekitas suurema õigusliku vaidluse. Kõik algas müügilepingust, milles lepiti kokku kinnisvara müügisummas 30 000 eurot ja müüja õiguses osta kinnisasi tagasi 37 400 euroga.

Kinnisvara müügilepingu tulemusena tekkisid vaidlused, mis jõudsid kohtusse. Ostja nõudis müüjalt kahju hüvitamist, kuna väitis, et müüja ei täitnud tagasiostuõigusega seotud kohustust. Lisaks sellele esitas ostja kahju hüvitamise nõude ka notari vastu, süüdistades teda ametikohustuste rikkumises tehingu tõestamisel.

Esialgu ei rahuldanud maakohus hagi notari vastu, kuid ringkonnakohus saatis asja tagasi maakohtule. Lõpuks jõuti Riigikohtusse, kus kinnitati, et hageja peab tõendama põhjuslikku seost. Notar ja tehinguosaline jagavad solidaarset vastutust, kuid notar vastutab kahju eest, mida ei hüvita teised vastutavad isikud.

Riigikohus lisas, et otse notari vastu võib esitada hagi juhul, kui tehinguosalise vastu hagi esitamine oleks ebamõistlik. See võib olla oluline näiteks juhul, kui tehinguosaline on pankrotis või nõude esitamine tema vastu oleks väga kulukas ja ebaedukas.

Selle juhtumi näide näitab selgelt, kui oluline on hoolikalt läbi mõelda kinnisvara müügilepingud ning tagada, et kõik osapooled mõistavad lepingu tingimusi. Võttes arvesse õiguslikke tagajärgi, on soovitatav kaasata kogenud jurist, kes aitab tagada, et kõik õigused ja kohustused on selgelt määratletud ning vältida võimalikke õiguslikke vaidlusi tulevikus.

Kokkuvõtlikult, kinnisasi müügileping võib olla keerukas ning tagasiostuõigus võib tekitada potentsiaalseid õiguslikke riske. Oluline on olla tähelepanelik lepingu sõlmimisel ning vajadusel konsulteerida juristiga, et tagada kõigi osapoolte õiguste ja kohustuste selge määratlemine ning vältida õiguslikke vaidlusi ja kahjusid tulevikus.

e

Juhul kui soovite õigusnõu, hagiavalduse koostamist või esindust või kohtus, siia võtke meiega ühendust www.juristonline.ee. Õigusabi just siis kui Sa seda vajad. JuristOnline.ee

Sinu JuristOnline.ee. Oìgusabi just siis kui Sa seda vajad.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Täname pöördumise eest

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page