top of page

ELATIS ALAEALISELE LAPSELE

SISSEJUHATUS:

Laste heaolu ja hoolitsus on üks ühiskonna olulisemaid väärtusi. Kui vanemad lähevad lahku või lahutavad abielu, on lapse õiguste ja vajaduste kaitsmine esmatähtis. Elatise ja ka riigi poolt loodud elatisabi määramine alaealisele lapsele on oluline. Elatise väljamõstmine käib kohtuotsusega, mis tagab lapsele õiglase elatustaseme ja vajaliku toetuse. Selles artiklis uurime, kuidas kohtud määravad elatise alaealisele lapsele ja millised tegurid mõjutavad otsuse langetamist. Lisaks juhime tähelepanu ka vajadusele pöörduda kohtusse isegi siis kui lapsevanemalt elatise hilisem faktiline sissenõudmine tundub või ongi võimatu (tal puudub raha või vara, millele saaks sissenõuet pöörata).

ELATISE SUMMA ARVUTAMINE?

Enne kohtusse pöördumist on kõigepealt vaja hinnata, milline on täpne elatise summa, et kohtusse pöördumine oleks edukas.

Elatise kalkulaator: Justiitsministeerium on välja töötanud elatise kalkulaatori, mis võimaldab ilma õigusteadmiseta isiku arvutada, millist summat tuleb hagiavalduses märkida. Siinjuures on oluline, et kehtiv seadusandlus näeb mitmeid võimalusi elatise vähendamiseks, nt 1) kui laps viibib kohustatud vanema juures aasta jooksul keskmiselt seitse kuni viisteist ööpäeva kuus, vähendatakse elatise summat proportsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava ajaga; 2)Kui isik on kohustatud elatist tasuma sama pere mitmele lapsele, vähendatakse järgnevate laste puhul elatise summat 15 protsenti esimese lapse elatise summaga võrreldes. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat. 3) Vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel. Loetakse, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja poole lasterikka pere toetuse arvel, mis on jagatud võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel.

Hagiavalduse vormi nõuded: Kuigi elatise hagiavalduse koostamisel miinimummääras piisab lapse igakuiste kulude väljatoomisest, ilma tõendeid esitamata, siis hagiavalduse koostamine elatise nõuetes on muutunud äärmiselt formaliseerituks. Maakohus nõuab, et hagiavalduse resolutsioon oleks vastav Riigikohtu praktikas kehtestatud nõuetele, vastavalt 22.06.2022.a  Riigikohtu lahendi juhistele asjas nr 2-19-19160.

Eeldused kohtusse pöördumiseks: Kohtusse pöördumine eeldab, et kohustatud vanem ei tasu elatist, tasub ettenähtust vähem või ei pea kinni elatise tasumise tähtajast. 

Elatise nõue suuremas ulatuses, kui arvutasite elatise kalkulaatoris: Juhul kui lapse kulud on suuremad kui miinimumelatise summa, siis tšekkide ja kuludokumentide esitamisel võimalik taotleda elatist suuremas summas. Kohus otsustab, kas antud nõue on põhjendatud või mitte.

Hagiavalduse esitamine: Hagiavaldust esitab lapsevanem lapse nimelt või volituse alusel jurist, kes esindab kohtumenetluses last.

Kokkuvõte

Artikli kirjutamise seisuga 2023. a juulis on miinimumelatise summa 260,33 eurot juhul kui lapsetoetust saab lapsevanem, kellega koos laps elab. Elatise kalkulaatorist on Teil võimalik arvutada tänasel päeval kehtiv elatise summa. Elatise summa sõltub ka sellest, mitu ööpäeva viibib laps kohustatud vanemaga ja mitu last on peres.

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite sisse nõuda elatist kohtulikul teel ja probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult hagiavaldust koostama hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel koostada nõuetekohase hagiavalduse, mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie vaidluses. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid kohtus ja koostaksid Teie lapse nimel hagiavalduse, siis teenuse maksumus on alates 150 eurost. 

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus elatise sissenõudmisel kohtulikul teel.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page